“Kennis en ervaring zijn alleen van nut als ze uitgewisseld worden.”

Om de belangen van de vastgoedexperten en vastgoedpromotoren, nu en in de toekomst, gedegen te verdedigen hebben wij de vzw Fexpro opgericht.

De jarenlange ervaring van de oprichters en de raad van bestuur, hun permanente inzet voor de professionalisering van het beroep en hun gedrevenheid tot vervolmaking staan garant voor het welslagen van deze nieuwe belangenvereniging.

Wij bieden aan alle leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten op verschillende events en vormingsmomenten met gerenommeerde gastsprekers en deskundigen. Wij zorgen op zeer regelmatige basis voor specifieke beroepsgerichte opleidingen. U kunt indien gewenst ook deel uitmaken van de verschillende praktijkgerichte en praktijkgestuurde werkgroepen. Tevens kunnen alle leden via Fexpro ook genieten van verschillende voordelen van onze zakenpartners.

Laat ons even weten wat we voor mekaar kunnen betekenen, via een mailtje, een brief of ter gelegenheid van onze events.

In de overtuiging met Fexpro een representatief platform te bieden aan alle vastgoedexperten en vastgoedpromotoren,

Met vriendelijke groeten,

Hendrik Leurs
Voorzitter


Fexpro leden genieten 15% korting op een aantal boeken inzake vastgoed van Larcier

Studiereis Servië

In samenwerking met onze reispartner Independent Travel hebben wij een boeiende studiereis naar Servië georganiseerd.
Het wordt een aangename 4-daagse reis met verkenning van Belgrado en omgeving, én uiteraard bezoek aan een aantal vastgoedprojecten.

 

Datum:
6 - 9 mei (eventueel verlengbaar tot 11 mei)

Kort programmaoverzicht:

 • zaterdag 6 mei: 
  • avond: aankomst
 • zondag 7 mei:
  • verkenning van Belgrado
 • maandag 8 mei:
  • bezoek aan de Kamer van Koophandel
  • bezichting aan een aantal vastgoedprojecten
 • dinsdag 9 mei:
  • groep 1: retour
  • groep 2: bezoek aan provincie Vojvodina
 • woensdag 10 mei:
  • groep 1: retour
  • groep 2: golf / jachthaven
 • donderdag 11 mei:
  • retour

Alle details en verdere informatie kan u lezen in de brochure in bijlage. U kan uiteraard ook steeds terecht bij Josiane Feierabend van Independent Travel:

Tel 09/248.13.50 – Mail josiane@independent-travel.be


Lees verder:

Save the date - Masquerade Ball

Noteer alvast in uw agenda!

 

Zaterdagavond 28 januari 2017
Masquerade Ball

 

Van harte welkom aan alle leden, hun familie en medewerkers.

Binnenkort meer nieuws!E-Flash

Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector

 • De ministerraad heeft op 20 oktober 2016 een wetsontwerp goedgekeurd dat als doel heeft een verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in te voeren voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat;
 • De toepassing van de verplichte verzekering betreft de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van gesloten ruwbouw en is beperkt tot woningbouw en werken waarvoor de aanstelling van een architect verplicht is;
 • Per schadegeval is een tegemoetkoming voorzien tot maximum EUR 500.000,00 afhankelijk van de waarde van het gebouw;
 • Als alternatief voor de verzekering, kan men ook kiezen voor een borgstelling, waarvan de voorwaarden, modaliteiten en vrijmaking nog door een KB moeten worden bepaald;
 • Om controle toe te laten, moeten bouwactoren het bewijs van verzekering of borgstelling bezorgen aan de bouwheer, (in geval van de aannemer) de architect en de RSZ;
 • Het niet-naleven van de verplichting tot verzekering of borgstelling leidt tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van de uitvoerende bestuurders, de zaakvoerders en de leden van het directiecomité voor iedere schuld die uit de tienjarige aansprakelijkheid voortvloeit;
 • De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2018en geldt voor werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na deze inwerkingtreding.

Deze e-flash wordt verzorgd door de afdeling Real Estate van het advocatenkantoor Lydian. 

Minder vastgoedtransacties in het 3de trimester 2016

 • De index van de vastgoedactiviteit laat in het 3de trimester van 2016 een daling optekenen van -9,5% in vergelijking met het 2de trimester van 2016, hetgeen grotendeels te wijten is aan het seizoensgebonden karakter van dit trimester;

Toch doet 2016 het voorlopig beter dan 2015: m.b.t. de eerste 9 maanden van dit jaar is er een toename van +8,4% van het volume vastgoedtransacties in vergelijking met dezelfde periode van 2015.Meten is weten!

Meten is weten. Maar hoe meten we de oppervlakte van een woning?

 

Soms wordt al eens smalend gezegd dat een appartement aan de kust 10 % groter is dan hetzelfde appartement in het binnenland. Of met andere woorden: het vermelden van de juiste oppervlakte van een pand is blijkbaar niet zo gemakkelijk.

 

Daar is vanaf 1 januari 2016 verandering in gekomen, door het hanteren van de Europese meetstandaards van gebouwen. In alle landen van de Europese gemeenschap worden nu door vastgoedexperten dezelfde maatstaven gehanteerd voor het opmeten van gebouwen. Hierbij moeten wij vooral de begrippen Bruto Vloeroppervlakte (BVO) en Netto vloeroppervlakte (NVO) onthouden en dan ook toepassen.

 

De bruto vloeroppervlakte (BVO) heeft betrekking op de buitenomtrek van de bouwelementen die de begrenzing van het gebouw vormen, met inbegrip van hun bekleding gemeten op vloerhoogte. De BVO loopt door tot de fysieke begrenzingen van het gebouw die de scheiding vormen tussen het gebouw en zijn buitenomgeving. Het is de zogenoemde buitenmuurse oppervlakte.

 

WIJZE VAN OPMETEN

De BVO van een verdieping is de oppervlakte van de gesloten veellijn die rondom de vloer loopt en waarvan de zijden worden gevormd door:

 • de buitenzijden van de gevelelementen die de omtrek begrenzen van de gesloten ruimtes die zich op de desbetreffende verdieping bevinden
 • de hartlijn van de scheidingsmuren tussen gebouwen
 • de hartlijn van bouwelementen die de scheiding vormen met eventuele mede-eigenaren

 

Verder is de BVO exclusief de oppervlakte van: wegen en toegangen, tuinen, buitentrappen en –roltrappen, onbruikbare zolders, metalen galerijen voor het onderhoud van het gebouw, platte daken en schuine daken.

 

De BVO is inclusief de oppervlakte van: terrassen, bruikbare zolders, technische ruimtes buiten, ten behoeve van het gebouw, loopbruggen of doorgangen tussen twee delen van het gebouw.

 

 

De netto vloeroppervlakte (NVO) heeft betrekking op de binnenomtrek van alle bouwelementen, gemeten op vloerhoogte. De NVO is de vloeroppervlakte die daadwerkelijk door de gebruiker van het gebouw kan worden gebruikt. Dit is de zogenoemde binnenmuurse oppervlakte, exclusief alle bouwelementen.

 

 

WIJZE VAN OPMETEN

De NVO van een verdieping is de som van de oppervlaktes van de veelhoeken waarvan de zijden worden gevormd door de zichtbare binnenzijde van de bouwelementen: gevelmuren, scheidingsmuren, binnenmuren en -wanden, kolommen en vaste wanden.

 

De NVO is exclusief de oppervlakte van: onbruikbare zolders, liftkokers, metalen bruggen, trappen en galerijen voor het onderhoud van het gebouw, kolommen en pilaren met een doorsnede van > 0,1 m², bouwelementen.

 

De NVO is inclusief de oppervlakte van: overdekte en aan de zijkanten gesloten doorgangen, bruikbare zolders, onderhoudsruimtes, technische ruimtes ten behoeve van het gebouw, loopbruggen tussen twee delen van het gebouw, vloerdelen onder de doorlopende omkasting van convectoren, delen van de vloer met een vrije hoogte van < 1,60 m.

 

Wanneer deze voorschriften stelselmatig worden nageleefd, kan worden gewaarborgd dat een homogeen meetsysteem wordt toegepast voor gebouwen die qua architectuur sterk verschillen, en zijn doelmatigheidsindicatoren onderling goed vergelijkbaar bij de beoordeling van investeringen in vastgoed.

In de praktijk worden twee meettechnieken toegepast:

 • opmeten ter plaatse: hierbij wordt een bestaand gebouw met geschikte meetinstrumenten

opgemeten door een professioneel landmeter, vastgoedexpert of vastgoedmakelaar;

 • opmeten op tekening: hierbij wordt het gebouw van een tekening opgemeten aan de hand van "as built"-documenten en computerbestanden.

 

Hoewel het de bedoeling is dat deze voorschriften algemeen worden toegepast, kan niet worden uitgesloten dat betrokken partijen in uitzonderlijke gevallen in overleg een andere meetmethode moeten kiezen op basis van architectonische, technische en juridische criteria.

 

Indien u meer wil weten over deze materie dan mag u contact nemen per mail met onze federatie Fexpro (Federatie experten en promotoren) via: info@fexpro.be.

Hendrik Leurs / voorzitter FexproBeste vastgoedmakelaar van Portugal

Onze collega Gini Fontana van Exclusive Algarve Villa's heeft drie jaar na elkaar de award gewonnen als beste vastgoedmakelaar van Portugal.

Zij hebben momenteel ook een vaste stek in ons Fexprohuis Industriepark 3a te Zwijnaarde tel. 0497/904503.